Algemene voorwaarden

Voor gebruik van de BEAUTY BUSINESS PARTNER-webshop gelden uitsluitend de onderstaande Algemene Voorwaarden van CLARENA NEDERLAND (hierna: "CLNL") in de versie die geldt bij het plaatsen van de bestelling.

U kunt de Algemene Voorwaarden opslaan en/of afdrukken. U kunt deze ook via onze website oproepen.

2 Overeenkomst en bestelprocedure, taal overeenkomst en contractanten

Het gehele aanbod in de CLNL-webshop is vrijblijvend. Een overeenkomst tussen u en CLNL komt tot stand door uw bestelling per e-mail en de aanvaarding hiervan door CLNL Direct na het plaatsen van uw bestelling ontvangt u een automatische e-mail, waarin uw bestelling wordt samengevat. Deze e-mail is uitsluitend bedoeld ter informatie. CLNL heeft hiermee uw bestelling nog niet aanvaard. Als u na ontvangst van een factuur of bij levering (rembourszending) betaalt, dan aanvaardt CLNL uw bestelling bij verzending hiervan. Voor zover niet anders vermeld in de webshop, zal uw bestelling binnen vijf werkdagen worden verzonden. Bij betaling per Ideal wordt uw bestelling aanvaard en de overeenkomst gesloten door het belasten van uw creditkaart of de betreffende bankrekening. Voor zover er in de webshop betreffende de levertijd niets anders wordt vermeld, zal uw bestelling ook in dit geval binnen vijf werkdagen worden verzonden.

CLNL verkoopt alle producten uitsluitend in gezinshoeveelheden. Dit betreft enerzijds het aantal producten van een bestelling, anderzijds ook het aantal producten van meerdere bestellingen die groter zijn dan een gezinshoeveelheid.

Als u het gewenste product hebt gevonden, kunt u dit vrijblijvend in uw winkelmandje leggen door op de knop In uw winkelmandje te klikken. De inhoud van uw winkelmandje kunt u op elk moment vrijblijvend bekijken door op de knop Winkelmandje te klikken. U kunt altijd producten uit uw winkelmandje verwijderen door op de X-knop (product wissen) te klikken. Ook kunt u de aantallen veranderen. Als u de producten in uw winkelmandje wilt kopen, klikt u op de knop Naar de kassa. Vervolgens voert u uw gegevens in. De verplichte gegevens zijn gemarkeerd met een *. U hoeft zich niet te registreren. De gegevens worden versleuteld overgedragen. Als u uw gegevens hebt ingevoerd, gaat u naar de bestelpagina waar u uw gegevens nogmaals kunt controleren. U kunt gegevens wijzigen door op de "terug-knop" of op de knop Wijzigen te klikken. Door op de knop “Bestellen met verplichting tot betalen” te klikken, sluit u de bestelprocedure af. Voordat u op de knop Definitief bestellen klikt, kunt u deze procedure op elk moment afbreken door het browservenster te sluiten.

U hebt de mogelijkheid zich te registreren en een account aan te maken. In dat geval wordt de tekst van de overeenkomst door ons opgeslagen. U kunt deze tekst dan via uw account oproepen. Wilt u zich niet registeren, dan wordt de tekst van de overeenkomst niet opgeslagen.

De taal van de overeenkomst is Nederlands.

De overeenkomst tussen u en CLARENA NEDERLAND komt tot stand met:

CLARENA NEDERLAND
Loevesteinlaan 238
2533 BA Den Haag
Telefoon: + 31 70-3099000
Email: info@clarenanederland.nl
Internet: www.clarenanederland.nl

KvK nr 24267285
BTW nr NL001623373B50

3 Levering, verzendkosten

Uw bestelling wordt geleverd op het door u opgegeven afleveradres. Levering is uitsluitend mogelijk op adressen binnen Nederland.

Bestellingen worden normaal gesproken binnen vijf werkdagen geleverd. Bij langere levertijden zal CLNL dit bij de productbeschrijvingen vermelden.

Mochten onverhoopt niet alle gewenste artikelen op voorraad zijn, dan zijn deelleveringen mogelijk voor zover dit voor u redelijk is. U betaalt geen porto voor naleveringen.

Tot een bestelling van EUR 50,00 brengt CLNL 6,75 verzendkosten per bestelling in rekening. Voor bestellingen vanaf EUR 50,00 worden geen verzendkosten in rekening gebracht. Facturering is uitsluitend mogelijk aan factuuradressen binnen Nederland.

4 Herroepingsrecht, uitsluiting herroepingsrecht, retourzendingskosten

Consumenten hebben het volgende herroepingsrecht:

Informatie over herroeping

Herroepingsrecht

U kunt de koop binnen 14 dagen zonder opgave van redenen in tekstvorm (bv. brief, fax,  e-mail) ontbinden. De termijn begint na ontvangst van deze informatie in tekstvorm, echter niet voordat de ontvanger de producten heeft ontvangen (bij herhaalde levering van gelijksoortige producten niet voor ontvangst van de eerste deellevering). De consument kan hiervoor gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping. De ontbinding dient gericht te worden aan:

Clarena Nederland
Loevesteinlaan 238, 2533 BA Den Haag  t.a.v. Afdeling Retouren, Telefoon: + 31 (0)7
0-3099000, Email: info@clarenanederland.nl

Gevolgen van een herroeping

Bij een geldige herroeping dienen beide partijen de ontvangen prestaties terug te geven en eventueel ontvangen baten (bv. rente) af te geven. Kunt u de ontvangen prestaties en baten (bv. gebruiksvoordelen) niet of deels niet of slechts in verslechterde toestand teruggeven resp. afgeven, dan dient u ons wat dit betreft een schadevergoeding te betalen. Voor een verslechtering van de producten of voor ontvangen baten hoeft u uitsluitend een schadevergoeding te betalen als de baten of de verslechtering het gevolg zijn van omgang met de producten die verdergaat dan het controleren van de eigenschappen en de werking. Met het "controleren van de eigenschappen en de werking" wordt het testen en uitproberen van de betreffende producten bedoeld, zoals dit in een winkel mogelijk en gebruikelijk is. Producten die als pakket verzonden kunnen worden, dienen voor eigen risico te worden teruggestuurd. U dient de gebruikelijke kosten voor de retourzending te dragen, als de geleverde producten overeenkomen met uw bestelling en als de prijs van de te retourneren producten niet hoger is dan EUR 40 of als u bij een hogere prijs van de producten op het moment van herroeping nog niet de tegenprestatie hebt geleverd of een contractueel overeengekomen deelbetaling hebt gedaan. In alle andere gevallen zijn er voor u geen kosten verbonden aan een retourzending. Producten die niet als pakket verzonden kunnen worden, worden bij u opgehaald. Aan een verplichting tot terugbetaling dient binnen 14 dagen voldaan te worden. Deze termijn vangt aan op het tijdstip van de ontbinding en derhalve bij ontvangst door Clarena Nederland van uw herroepingsverklaring.

Uitsluiting herroepingsrecht

Er bestaat geen herroepingsrecht bij overeenkomsten op afstand voor de levering van producten die volgens specificaties van de klant zijn vervaardigd of die eenduidig op persoonlijke behoeften zijn toegesneden of die op grond van hun gesteldheid niet voor retournering geschikt zijn of snel bederven kunnen of waarvan de vervaldatum is overschreden.

Retourzendingskosten

U dient de gebruikelijke kosten voor de retourzending te dragen als de geleverde producten overeenkomen met uw bestelling en als de prijs van de te retourneren producten niet hoger is dan EUR 40 of als u bij een hogere prijs van de producten op het moment van herroeping nog niet de tegenprestatie hebt geleverd of een contractueel overeengekomen deelbetaling hebt gedaan. In alle andere gevallen zijn er voor u geen kosten verbonden aan een retourzending. Zijn er voor u geen kosten verbonden aan een retourzending, dan zorgt Clarena Nederland ervoor dat de producten bij u worden opgehaald of u krijgt de verzendkosten vergoed. Wij verzoeken u om voor de verdere afhandeling contact op te nemen met de Clarena-klantenservice via info@clarenanederland.nl of telefonisch onder + 31 (0) 6 3989 1064 op dinsdag - donderdag van 9 – 17 uur en op vrijdag van 9 – 13 uur.

5 Prijzen

De op internet genoemde prijzen zijn inclusief btw.

6 Ontvangst van de factuur

De klant ontvangt de factuur in pdf-formaat op het door hem aangegeven e-mailadres. Een verandering van het e-mailadres moet men onmiddellijk schriftelijk aan CLNL meedelen. Met de bezorging van de factuur per e-mail vervalt de factuur in papiervorm.

7 Vervaldata en betaling

U kunt de koopprijs per factuur (onder de in § 6a genoemde voorwaarden), ideal betalen.

8 Eigendomsvoorbehoud

De geleverde producten blijven tot aan de volledige betaling hiervan eigendom van CLNL.

9 Garantie, schadevergoeding, teruggave

Vertonen de geleverde producten gebreken, dan is CLNL conform de wettelijke voorschriften aansprakelijk voor zover geen afwijkende regelingen van toepassing zijn.

Zorgt CLNL alsnog voor correcte nakoming en heeft deze nakoming door middel van een vervangende levering plaatsgevonden, dan bent u verplicht om de eerst geleverde producten binnen 30 dagen op kosten van CLNL naar CLNL terug te sturen. De producten met gebreken dienen volgens de wettelijke voorschriften teruggezonden te worden. Clarena Nederland behoudt zich het recht voor om onder de wettelijke voorwaarden schadevergoeding te vorderen.

Bij vragen over gebreken en over de afhandeling van reclamaties kunt u contact opnemen met onze klantenservice via info@clarenanederland.nl

CLNL is onbeperkt aansprakelijk als de oorzaak van de schade op opzet of grove nalatigheid berust.

Voorts is CLNL aansprakelijk bij een licht nalatige schending van wezenlijke plichten als deze schending het bereiken van het doel van de overeenkomst in gevaar brengt of voor de schending van plichten als het vervullen van deze plichten een correcte uitvoering van de overeenkomst pas mogelijk maakt of van plichten waarbij u er normaal gesproken op mag vertrouwen dat deze worden nagekomen. In dat geval is CLNL echter uitsluitend aansprakelijk voor de te voorziene schade die eigen is aan deze overeenkomst. CLNL is niet aansprakelijk voor een licht nalatige schending van andere dan in de bovenstaande zinnen genoemde plichten.

De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet bij verwijtbare schade aan leven, lichaam en gezondheid, voor een gebrek na overname van de garantie voor de gesteldheid van het product en bij op bedrieglijke wijze verzwegen gebreken. Productaansprakelijkheid op grond van de Nederlandse wet blijft onverminderd gelden.

Voor zover de aansprakelijkheid van CLNL uitgesloten of beperkt is, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van werknemers, vertegenwoordigers en plaatsvervangers.

10 Toekenning van rechten / recensies van klanten

CLNL kent u het niet-exclusieve, niet-overdraagbare recht toe om de u als of via de CLNL-website ter beschikking gestelde CLNL-content voor eigen doeleinden te gebruiken. Dit omvat het recht om de CLNL-content onveranderd voor het genoemde doel op een eigen eindapparaat te vermenigvuldigen als en voor zover deze vermenigvuldiging voor het gebruik van de CLNL-content noodzakelijk is en de CLNL-content voor vermenigvuldiging bedoeld en geschikt is. Andere gebruiksrechten worden u niet toegekend. U hebt - voor zover in deze gebruiksvoorwaarden niet uitdrukkelijk toegestaan - in het bijzonder niet het recht om de u ter beschikking gestelde CLNL-content geheel of gedeeltelijk aan derden door te geven, derden toegang hiertoe te verlenen, deze content op andere wijze dan door gebruik van uitdrukkelijk hiervoor bedoelde functionaliteiten te wijzigen of op andere wijze te bewerken of voor het opstellen van een eigen databank en/of een informatiedienst te gebruiken.

Als u ervoor kiest om door middel van de door CLNL ter beschikking gestelde functionaliteiten op de CLNL-website content te plaatsen, dan verleent u CLNL het niet-exclusieve recht om de door u geplaatste content bewerkt of onbewerkt op de CLNL-website en via andere media te vermenigvuldigen, verspreiden, openbaar toegankelijk te maken en op andere wijze in verband met de producten en diensten van CLNL te publiceren. CLNL kan de door u geplaatste content onder de hiervoor gebruikte naam gebruiken, behoudt zich echter het recht voor om deze naam in te korten of weg te laten. CLNL behoudt zich het recht voor om content niet of slechts voor een beperkte periode op de CLNL-website weer te geven en deze in te korten of te wijzigen. Door gebruikers geplaatste content geeft uitsluitend de mening van klanten weer.

11 Verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens

Bij het gebruik van de CLNL-website en de CLNL webshop verzamelen wij bepaalde – ook persoonsgegevens. Meer informatie hierover vindt u bij de informatie over gegevensbescherming.

12 Toepasselijk recht

Van toepassing is het Nederlands recht onder uitsluiting van het VN-kooprecht (CISG).

 

Algemene Voorwaarden Beauty Business Partner

Artikel 1: Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Afnemer: elke contractspartij die handelt in uitoefening van een beroep of bedrijf en die een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
2. Dag: kalenderdag;
3. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de ondernemer en afnemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
4. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die op afstand producten aan afnemers aanbiedt;
5. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
6. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat afnemer en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
7. Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden van de ondernemer.

Artikel 2: Identiteit van de ondernemer

Beauty Businsess Partner
070-3099000
info@beautybusinesspartner.com
Loevesteinlaan 238 | 2533 BA Den Haag
www.beautybusinesspartner.nl

Artikel 3: Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en afnemer.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de afnemer beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de afnemer zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de afnemer ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de afnemer op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de afnemer langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
5. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
6. Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen dienen schriftelijk te worden vastgelegd.

Artikel 4: Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de afnemer mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
4. Alle afbeeldingen, specificaties en gegevens in het aanbod zijn een indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de afnemer duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
o de prijs exclusief belastingen;
o de eventuele kosten van verzending;
o de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
o de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
o de manier waarop de afnemer, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen.

Artikel 5: De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de afnemer van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de afnemer het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de afnemer de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web-omgeving. Indien de afnemer elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de afnemer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. De ondernemer zal bij het product aan de afnemer de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de afnemer op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het adres van de vestiging van de ondernemer waar de afnemer met klachten terecht kan;
b. de informatie over bestaande service na aankoop;
6. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 6: De prijs en verzendkosten

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur kunnen de prijzen van de aangeboden producten worden verhoogd. Hierbij valt te denken aan prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in de inkoopprijzen of btw-tarieven.
2. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn exclusief BTW.
3. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.
4. Alle vermelde prijzen zijn exclusief verzendkosten. BTW bedragen de verzendkosten € 6,75 excl. BTW.l. BTW worden franco geleverd (zonder doorberekening van verzend- en administratiekosten). In dit geval bedraagt de betalingstermijn voor de afnemer 10 dagen.
5. Verzendingen buiten Nederland worden ten aller tijden belast met de daadwerkelijke verzendkosten.

Artikel 7: Verkoop producten door afnemer

1. In geval van (door)verkoop van de producten door afnemer, dient de afnemer de prijzen te hanteren zoals vermeld op de door ondernemer vastgestelde en verzonden prijslijst, zoals deze in het betreffende kalenderjaar geldt.
2. De prijzen op de prijslijst betreffen de inkoopprijzen, exclusief BTW. De adviesprijs voor consumentenverkoop bedraagt tweemaal de inkoopprijs, inclusief BTW.
3. De prijzen zullen slechts eenmaal per kalenderjaar, in januari, worden verhoogd. De ondernemer zal zorgdragen voor een tijdige toezending van de (nieuwe) prijslijst

Artikel 8: Conformiteit

1. De ondernemer staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
2. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 2 weken na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
3. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.

Artikel 9: Levering en uitvoering

1. Leveringen geschieden uitsluitend aan afnemers uit de branche schoonheidsverzorging (afgestudeerd of in opleiding) en afnemers uit de vakhandel.
2. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van de producten.
3. Als plaats van levering geldt het adres dat de afnemer aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
4. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 14 dagen uitvoeren, tenzij afnemer akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de afnemer hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht.
5. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de afnemer geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de afnemer geen recht op schadevergoeding.
6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de afnemer of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 10: Betaling

1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen betalingen direct bij het sluiten van de overeenkomst en via online betaalmiddel iDEAL te geschieden.
2. Indien in afwijking van lid 1 betaling per factuur is overeengekomen, is afnemer gehouden de factuur binnen veertien dagen na factuurdatum te voldoen op het door ondernemer aangegeven rekeningnummer.
3. Reclames met betrekking tot een factuur dienen, op straffe van verval, schriftelijk en binnen
14 dagen na factuurdatum te geschieden. Bezwaren tegen een factuur schorten de betalingsverplichtingen van de afnemer niet op.
4. De afnemer is vanaf het moment van in verzuim treden tot op de dag van algehele voldoening over het hele opeisbare bedrag de wettelijke rente verschuldigd, alsmede de door opdrachtnemer gemaakte, respectievelijk verschuldigde, buitengerechtelijke kosten.
5. Door afnemer gedane betalingen strekken altijd ter afdoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan.
6. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van afnemer naar het oordeel van ondernemer daartoe aanleiding geeft, is ondernemer gerechtigd van afnemer te verlangen dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door ondernemer te bepalen vorm en/of een voorschot betaalt. Indien afnemer nalaat de verlangde zekerheid te stellen is ondernemer gerechtigd, onverminderd overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen afnemer aan ondernemer uit welke hoofde dan ook verschuldigd is direct opeisbaar. Ondernemer is niet aansprakelijk voor de eventuele, uit een dergelijke opschorting voortvloeiende schade.
7. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de afnemer zijn de vorderingen van ondernemer en de verplichtingen van de ondernemer jegens afnemer onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 11: Aansprakelijkheid

1. Ondernemer is slechts aansprakelijk voor zover dat uit dit artikel blijkt.
2. Ondernemer is nimmer aansprakelijk voor schade en dus nimmer gehouden tot vergoeding van schade, kosten, middellijk of onmiddellijk, van welke aard dan ook, bij de afnemer en/of derden, ontstaan ten gevolge van het bezit of het gebruik van de door ondernemer geleverde producten, tenzij de afnemer aantoont dat de hiervoor bedoelde schade is te wijten aan opzet of daarmee gelijk staande grove schuld aan de zijde van ondernemer of aan de zijde van diens ondergeschikten, die overeenkomstig uitdrukkelijke instructie van ondernemer hebben gehandeld, of de schade een gevolg is van dwingend rechtelijke productenaansprakelijkheid.
3. Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de ondernemer voor schade van de afnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de ondernemer tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de ondernemer ter zake van die schade uitkeert.
4. Ondernemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte- en gevolgschade, waaronder mede begrepen gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 12: Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door ondernemer in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van ondernemer totdat de afnemer alle verplichtingen uit de met ondernemer gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
2. Door ondernemer geleverde zaken, die ingevolge lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud van de ondernemer vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De afnemer is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
3. De afnemer dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van ondernemer veilig te stellen.
4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de afnemer verplicht om ondernemer daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
5. Voor het geval ondernemer zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de afnemer bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan ondernemer en door ondernemer aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van ondernemer zich bevinden en om die zaken terug te nemen.

Artikel 13: Klachtenregeling

1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de afnemer de gebreken heeft geconstateerd.
2. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de afnemer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
3. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of het aankoopbedrag retourneren.

Artikel 14: Geschillen

1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de afnemer waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de afnemer woonachtig is in het buitenland.
2. Geschillen met betrekking tot of verband houdende met een met ondernemer gesloten overeenkomst worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Noord-Holland, locatie Amsterdam.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2017 - 2021 Beauty Business Partner | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel